บริษัท เจเคเอ็น แลนมาร์ค จำกัด

อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลายา 45/14 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

คุณอภิรักษ์ มิตรประชา

คุณปิ่นมุก อ่างทอง

: 081-8190767, 02-4822273 ต่อ 37

: 092-2629561, 02-4822273 ต่อ 15